Задание 307 - 29. Обособленные определения и приложения - ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ - ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

zoom-minus zoom-plus
Задание можно двигать вправо/влево

8-russkij-yazyk-sg-barhudarov-se-kryuchkov-2011--dvusostavnye-predlozheniya-predlozheniya-s-obosoblennymi-chlenami-29-obosoblennye-opredeleniya-i-prilozheniya-307.jpg

8-russkij-yazyk-sg-barhudarov-se-kryuchkov-2011--dvusostavnye-predlozheniya-predlozheniya-s-obosoblennymi-chlenami-29-obosoblennye-opredeleniya-i-prilozheniya-307-rnd3771.jpg

8-russkij-yazyk-sg-barhudarov-se-kryuchkov-2011--dvusostavnye-predlozheniya-predlozheniya-s-obosoblennymi-chlenami-29-obosoblennye-opredeleniya-i-prilozheniya-307-rnd8380.jpg

×
Loading...